Pohledy na vybrané téma

Vliv dopravy na krajinu a biologickou rozmanitost

Doprava nepříznivě působí na živou i neživou přírodu. Kromě vlivu na úmrtnost živočichů, kteří končí pod koly automobilů, zasahuje doprava také do struktury a funkcí krajiny. Výstavba liniových dopravních staveb (silnice, dálnice, železnice) a další infrastruktury (parkoviště, překladiště, dálniční odpočívadla) je příčinou záborů území a fragmentace krajiny. Každoročně mizí pod vrstvou betonu a asfaltu nezanedbatelné množství orné půdy nebo lesa. V letech 2000–2013 bylo v ČR zabráno dopravní infrastrukturou 4 743 ha zemědělské půdy, tj. 47 km², což je přibližně desetina rozlohy Prahy, a 46 ha lesní půdy. V tomto ohledu vítězí železnice, která je méně náročná na prostor než výstavba silnic. Elektrifikovaná dvoukolejka totiž zabere jen asi třetinu půdy oproti dálnici s 2 x 2 pruhy.

Změnou využití území dochází i ke změně přírodních podmínek daného území jako biotopu pro rostliny a živočichy. To může vést k snižování biologické rozmanitosti. Vymírají rostlinné a živočišné druhy, které jsou vysoce specializované, vyskytují se na malém prostoru a hůře se přizpůsobují novým podmínkám. Právě tyto druhy bývají v přírodě vzácné a velmi cenné. Přežívají naopak druhy hojné a přizpůsobivé (např. plevele), které vytlačují původní specializované druhy. Více o těchto vazbách, resp. životní strategii jednotlivých druhů, se dozvíte v kapitole Krajina: Životní strategie r-s-k.Graf 1 Vývoj využití území v ČR od roku 2000 [2000=100]

Nejsou dostupná aktuální data.
Zdroj: ISSaR