Pohledy na vybrané téma

Vliv dopravy na životní prostředí

Kromě svých pozitivních efektů, má doprava i řadu těch negativních. Vlastní doprava, tedy provoz dopravních prostředků, produkuje množství znečišťujících látek a zatěžuje obyvatele hlukem. Je významným zdrojem emisí skleníkových plynů a dalších škodlivin – především oxidů uhlíku (CO2 a CO) a dusíku (NOx). Ty se podílejí jak na poškození zdraví obyvatelstva, tak na zhoršení stavu životního prostředí.

Poškozování životního prostředí způsobuje nejen doprava samotná, ale i výstavba a provoz dopravní infrastruktury. Se stavbou silnic, dálnic, letišť i železničních koridorů jsou spojené zábory půdy a narušování ekosystémů. Doprava zásadně ovlivňuje i krajinu a její funkce, jako je např. přirozená schopnost zadržovat vodu a zajištění příznivých podmínek a biotopů pro rostlinné i živočišné druhy. Dopravní odvětví je i významným producentem odpadů v podobě olejů, pneumatik a autovraků.

Doprava se promítá do stavu životního prostředí obvykle v místě, kde se uskutečňuje, tj. například v blízkosti silniční komunikace nebo ve městě. Existují však také i vlivy globální, kam patří zejména produkce emisí skleníkových plynů. Změny klimatu se totiž mohou nepříznivě projevit kdekoliv, tedy i tam, kde hustá doprava vůbec není.