Pohledy na vybrané téma

Vliv na biosféru a půdu

Na skládce z většiny končí směsný komunální odpad, který obsahuje velké množství odpadů z domácností a v nich obsažených potravinových zbytků. Ty lákají živočichy, kteří se touto potravou živí. Jsou to především hlodavci, ptáci a další. Za menšími živočichy se pak přesouvá celý potravní řetězec (dravci). S dostatkem potravy se menší živočichové přemnožují. Ptáci způsobují hluk a spolu s hlodavci mohou přenášet různé nemoci. Jedinou možností jak těmto nepříjemným důsledkům zabránit je rekultivace skládky. Pokrytím skládky zeminou a následně jejím osazením stromy, keři a jinými rostlinami se ze skládky stává místo pro život zvěře, ptactva a dalších živočichů.

Odpady na skládce mohou ovlivňovat i okolní půdu. Kromě záboru půdy, která by mohla sloužit k jinému účelu, může přímo poškozovat (degradovat) půdní ekosystémy. Ke znehodnocení půdy dochází prostřednictvím úniků znečištěné skládkové vody, která při provozu skládek vzniká. Půda ale může být znečištěna i pevným podílem odpadu, který se v přírodě rozkládá několik desítek nebo stovek let (plasty, kovy, sklo). Půda je tak nevhodná pro další použití, například pro pěstování plodin a ztrácí tak svou produkční funkci.

Samostatnou kapitolou je vliv odpadů v důsledku špatného nakládání s odpady, vznikající při živelných pohromách a nebo haváriích v továrnách, který je svými účinky srovnatelný s jinými ekologickými katastrofami.

 

Obrázky
Obr. 1 Ptáci, živící se odpady ze skládky
Obr. 1 Ptáci, živící se odpady ze skládky
Zdroj: www.mzp.cz
Obr. 2 Ovce, pasoucí se na rekultivované skládce
Obr. 2 Ovce, pasoucí se na rekultivované skládce
Autor: Ekologie s.r.o.
Odkazy