Pohledy na vybrané téma

Vliv odpadů na jakost vod

Odpady obsahují spoustu chemických látek a látek, které jsou rozpustné ve vodě (kyseliny, zásady, organické látky aj.). Výluhy z odpadů mohou mít vliv na znečištění vod jak povrchových (řeky, potoky, rybníky a přehrady, tak podzemních (prameny a studny). Proto je důležité dbát na to, aby se tyto výluhy do vody nedostaly. Největší nebezpečí pro jakost vod představují skládky odpadů, kde jsou odpady soustředěny na jedno místo a kde je únik látek z odpadů velice pravděpodobný. Znečištěná voda pak může obsahovat např. choroboplodné bakterie, těžké kovy, mastné kyseliny nebo dusičnany. Aby nedošlo k úniku znečištění, používají se na skládce tzv. těsnící prvky (vrstvy zeminy a jílů, fólie, geotextilie) a drenážní systémy (vrstvy štěrku a potrubí pro odvod vody do jímky odpadní vody ze skládky). Voda, která se odebírá z tělesa skládky, se čistí na čistírnách odpadních vod nebo fyzikálně-chemickými úpravami. Částí vody ze skládky se odpad kropí a vrací se tak do tělesa skládky, aby byla dodržena vlhkost pro podpoření biologického rozkladu odpadu. Přesto však únikům skládkových vod nejsme schopni zcela zabránit. Velkým nebezpečím jsou pak skládky nebezpečných odpadů jako jsou např. ropné laguny a různá odkaliště.

Samostatnou kapitolou je vliv odpadů v důsledku špatného nakládání s odpady, vznikající při živelných pohromách a nebo haváriích v továrnách, který je svými účinky srovnatelný s jinými ekologickými katastrofami.

 

Obrázky
Obr. 1 Jezírko testující kvalitu spodních vod v areálu skládky
Obr. 1 Jezírko testující kvalitu spodních vod v areálu skládky
Autor: Ekologie s.r.o.
Odkazy