Pohledy na vybrané téma

Vliv odpadů na kvalitu ovzduší

Když se mluví o ovzduší, můžeme často zaslechnout slovo emise. Emise jsou látky, které unikají do ovzduší a tím jej znečišťují. Nejvýznamnější podíl na emisích z odpadů do ovzduší mají biologicky rozložitelné odpady a odpady spalované ve spalovnách. Při rozkladu biologických složek se z odpadu uvolňují skleníkové plyny (zejména metan (CH4) a oxid uhličitý (CO2)), které jsou jednou z příčin skleníkového efektu. Metan a CO2 do ovzduší unikají jak při skládkování, tak kompostování. Tyto emise lze snížit řízeným nakládáním s těmito odpady, například v bioplynových stanicích.  Na skládce se emisím částečně zabraňuje jímáním skládkového plynu, který se dále energeticky využívá.

Emise vznikají i při spalování odpadů. Ve spalovnách se odpady spalují při vysoké teplotě, celý proces je automaticky řízen a průběžně monitorován a spaliny se následně čistí.  Problém však nastává při nelegálním spalování odpadů v domácnostech, které zakazuje jak zákon o odpadech, tak zákon o ovzduší a které někteří z nás využívají jako levný zdroj tepla. Levný je však jen na první pohled. V důsledku za něj zaplatíme mnohem více v podobě poškozeného zdraví sebe i našich blízkých. Speciálním a nebezpečným případem vlivu odpadů na kvalitu ovzduší jsou požáry skládek a úložišť odpadů.

 

Obrázky
Obr. 1 Spalovna Malešice
Obr. 1 Spalovna Malešice
Autor: ŠJů
Obr. 2 Černý kouř z komína může být výsledek právě spalování odpadů
Obr. 2 Černý kouř z komína může být výsledek právě spalování odpadů
Autor: Martin Mach ©
Odkazy