Pohledy na vybrané téma

Vnitrostátní přeprava odpadů

Vnitrostátní přeprava odpadů se řídí několika právními předpisy (nejdůležitější jsou vyjmenovány v tabulce 1), které mimo jiné vychází z evropské legislativy. Při přepravě odpadů je potřeba rozlišovat, jestli přepravujeme nebezpečný nebo ostatní odpad. Při přepravě ostatního odpadu nejsou na přepravce kladeny takové nároky a legislativní požadavky, jako při přepravě odpadu nebezpečného. Při vnitrostátní přepravě odpadů kontrolují celní úřady, zda je odpad vybaven doklady podle právních předpisů a zda odpad odpovídá údajům v dokladech uvedeným.

Tab. 1 Seznam vybraných předpisů, kterými se řídí vnitrostátní přeprava odpadů

Číslo předpisu Odkaz
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech https://helpdesk.cenia.cz/helpdesk/showobject/?objectid=22966
Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady https://helpdesk.cenia.cz/helpdesk/showobject/?objectid=2165
Vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů https://helpdesk.cenia.cz/helpdesk/showobject/?objectid=2363
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=41984&fulltext=&nr=111~2F1994&part=&name=&rpp=100#local-content
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006, o přepravě odpadů http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:190:0001:0001:CS:PDF
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/68/ES, o pozemní přepravě nebezpečných věcí http://europa.eu/legislation_summaries/transport/road_transport/tr0006_cs.htm
Basilejská úmluva http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:11:18:21993A0216%2802%29:CS:PDF

 

Obrázky
Obr. 1 Přeprava odpadů
Obr. 1 Přeprava odpadů
Zdroj: www.mzp.cz
Obr. 2 Označení motorových vozidel převážejících odpad
Obr. 2 Označení motorových vozidel převážejících odpad
Odkazy