Pohledy na vybrané téma

Vodík

Použití vodíku (H) jako paliva v dopravě patří z hlediska životního prostředí mezi velmi nadějné technologie. Vodík je lehký hořlavý plyn, bez barvy a zápachu, a jedná se o zcela čisté palivo. Při jeho spalování vzniká pouze vodní pára a v případě spalování se vzduchem malé množství oxidů dusíku (NOx), protože vzduch dusík obsahuje. Pokud by bylo spalování okysličováno jiným způsobem než ze vzduchu, i tyto emise by odpadly. Při spalování vodíku v žádném případě nevznikají skleníkové plyny. Vodíkový pohon by mohl v budoucnu nahradit hlavní technologii 20. století – spalovací motor s benzínovým či naftovým pohonem.

Vodík je téměř nevyčerpatelný zdroj, jeho získávání je však energeticky velmi náročné. Vodík lze získávat nejen z vody (elektrolýzou nebo termickým rozkladem), ale z jakýchkoliv surovin vodík obsahujících, jako je biomasa, bioplyn, odpady apod. Vodík je rovněž jednou z podstatných složek zemního plynu, vyskytuje se i v ložiscích uhlí. Získávat vodík ze zemního plynu nebo pomocí elektřiny z fosilních zdrojů by však bylo neefektivní a potíralo by jeho výhody. Problém vyčerpatelnosti zdrojů by tak vodíková technologie neřešila. Řešením tak je použít energii z jádra, obnovitelných zdrojů, nebo vyvinout nové technologie k výrobě vodíku.