Pohledy na vybrané téma

Vozový park silničních vozidel

Vozový park je označení pro informace o složení, počtu a stáří automobilů. Celkem je v ČR podle posledních dat zaregistrováno zhruba 6,3 mil. motorových silničních vozidel. Z toho více než 2/3 tvoří osobní automobily a přibližně 1/6 nákladní a užitkové automobily. Podle dostupných dat, od roku 2000 mírně stoupá počet registrovaných osobních automobilů a velkých motocyklů. Počet registrovaných nákladních automobilů po rychlém nárůstu na začátku 21. století po roce 2008 stagnuje. Počet malých motocyklů (skútrů do 50 cm³) a autobusů se příliš nemění. Počet osobních automobilů se mezi roky 1990–2013 zvýšil na více než dvojnásobek (graf 1).

Vývoj vozového parku je možné sledovat dle míry automobilizace, která označuje počet registrovaných osobních automobilů na 1 000 obyv., a míry motorizace, která popisuje totéž pro všechna motorová vozidla. V roce 2013 byla automobilizace v ČR 450 vozidel/1 000 obyv., což je stále méně, než jaká je průměrná automobilizace v zemích EU28 (487 vozidel/1 000 obyv.). Jeden osobní automobil tak připadá zhruba na 2 občany ČR. V případě, že bychom to přepočítali na délku silniční sítě v ČR, vychází na každý kilometr cca 85 osobních automobilů. Jednoduchým výpočtem si lze ověřit, že kdybychom rovnoměrně rozmístili všechna tato auta na silnice v ČR a počítali délku vozidla 4,2 m, byly by mezery mezi nimi pouze 7,6 metrů.

Problémem vozového parku v ČR je velké stáří a tím i vysoká  energetická náročnost a velké množství produkovaných emisí. Průměrné stáří osobního automobilu bylo v roce 2013 14,2 roku, což odpovídá přibližně dvojnásobku průměrného stáří automobilů v zemích EU15. Varovným údajem je zejména neklesající podíl vozidel starších více než 10 let, který představuje více než 60 % všech registrovaných osobních automobilů v ČR., jak vidíte v grafu 3.