Pohledy na vybrané téma

Výroba a služby

Výroba a služby představují z ekonomického pohledu nabídku, tedy to, co je později spotřebováváno. Všechny činnosti, které jsou s výrobou a poskytováním služeb spjaty, označujeme jako ekonomické činnosti. Tyto činnosti tvoří společně se spotřebou hybnou sílu ekonomiky, tedy národního hospodářství.

Ekonomické činnosti se dělí na tzv. sektory. V základním rozdělení máme tři sektory - primér (nebo také primární sektor), sekundér a terciér. Primér zahrnuje prvotní získání určitých materiálů a surovin. Patří pod něj zemědělství a rybolov, lesnictví a těžba surovin. Sekundér zpracovává a využívá zdroje vytvořené primérem. Jeho součástí je výroba a rozvod elektřiny a tepla, zpracovatelský průmysl a stavebnictví. Terciérní sektor je tzv. obslužný. Znamená to, že nevytváří hmotné výrobky, ale poskytuje služby, které jsou určeny jednak přímo ke spotřebě, nebo podporují primér a sekundér. Pokud byste někdy slyšeli o tzv. kvartérním sektoru, jedná se o součást terciéru, konkrétně o vzdělávání, výzkum a vývoj, tedy o činnosti s vysokou intelektuální hodnotou.

Pro klasifikaci ekonomických činností se používá standardizovaný evropský systém NACE (z franc. Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes).

 

Obrázky
Obr. 1 Schéma hlavních národohospodářských sektorů
Obr. 1 Schéma hlavních národohospodářských sektorů
Odkazy