Pohledy na vybrané téma

Výroba tepla

Elektřina se vyrábí v elektrárnách, teplo v teplárnách. Teplárna je průmyslový závod, který se zabývá výrobou páry pro technologické účely v nejrůznějších průmyslových zařízeních (například pro ohřev směsí v chemické výrobě, sušení výrobků, atd.), k vytápění či ohřev topné a užitkové vody. Výrobou a dodávkou samotného tepla se zabývá "výtopna". Menším výtopnám se říká "kotelna".

Můžeme se setkat také s termínem spalovna. To je zařízení, které je určeno pro spalování odpadu, nicméně i zde vzniká teplo, které se využívá stejně jako teplo z teplárny. Více o energii z odpadů najdete v kapitole: Energetické využití odpadů.

Často je teplárna součástí elektrárny nebo průmyslového podniku. Společná výroba elektřiny a tepla se pak nazývá kogenerace. Pára z kotle se využije v generátoru pro výrobu elektřiny a odpadní teplo se pak ještě využívá k vytápění a ohřevu teplé vody. Umožňuje se tak zvýšení účinnosti využití energie paliv.

Jak se vlastně teplo z teplárny dostane až do jednotlivých domácností? Pomocí teplovodu, což je vlastně potrubí, ve kterém proudí horká pára (kolem 150 °C) až téměř k odběratelům. Než se ale teplo z páry pustí do jednotlivých bytů, musí se v předávací stanici (například u sídliště nebo před menší obcí) toto teplo předat, aby do radiátorů a vodovodního potrubí proudila voda o teplotě 60–90 °C.Graf 1: Vývoj bilance výroby tepelné energie podle druhu zařízení v ČR [TJ]

Nejsou dostupná aktuální data.
Zdroj: ISSaR