Pohledy na vybrané téma

Vztahy vlastností energie a života

Každý organismus potřebuje energii ke svému životu – pro svůj růst, pohyb, opatřování si potravy i k rozmnožování. Tuto energii přijímají rostliny a živočichové odlišně.

Rostliny získávají energii přímo ze slunce díky svému zelenému barvivu – chlorofylu. Energii slunečního záření přeměňují a ukládají do organických látek, ze kterých je jejich tělo stavěno. Z okolí k tomu využívají oxid uhličitý (CO2) ze vzduchu a vodu z půdy, a naopak při tom uvolňují do okolí kyslík (O). Tomuto jevu se říká fotosyntéza a probíhá přes den. Opakem fotosyntézy je dýchání, kdy se organické látky rozkládají až na CO2 a uvolňuje se při tom energie. V noci tedy ani rostliny nevyrábějí kyslík, nýbrž ho spotřebovávají a také dýchají.

Živočichové včetně člověka si energii ze slunce brát nedovedou, musí se živit rostlinami nebo jinými živočichy. Jejich trávením získávají z potravy živiny pro sebe. Živiny poskytují organismům energii, podporují metabolismus a slouží také jako zásobní látky.

To co jsme teď popsali, jsou dva základní koloběhy energie, které probíhají u živých organismů na světě.

Spotřeba energie člověka během dne


Zdroj: CENIA