Pohledy na vybrané téma

Zasolování a eroze

Zasolování půd (taktéž salinizace) je jedním z půdotvorných procesů. Je spojen s vyšším obsahem solí v půdním roztoku, či podzemních vodách. Salinizace je v podstatě akumulace rozpustných solí v půdě. Dochází k ní při zdvihu hladiny podzemních vod a následném intenzivním vypařování, kdy sůl obsažená v půdním roztoku zkrystalizuje. Na povrchu se projeví v podobě tzv. výkvětu. S tímto jevem se setkáváme zejména v aridním prostředí. Z pohledu životního prostředí a zemědělského využití půd se jedná o zhoršování půdních vlastností.

Problém zasolování půd je často spojován s nadměrným užíváním minerálních hnojiv a agrotechniky, nebo nadměrnou pastvou. Se salinizací tak souvisí i procesy eroze a následně i dezertifikaci půdy. K nim vede kromě jiných faktorů také nadměrné spásání trav a vypalování křovin, kdy je povrch země pravidelně zbavován vegetace a dochází k intenzivnějšímu výparu vody. Ohroženy jsou i semiaridní oblasti, které bývají nadměrně spásány například kozami.

Z historie známe řadu příkladů přeměny krajiny. Nadměrná pastva byla jedním z faktorů vzniku Saharské pouště, oblast Blízkého východu se změnila ve starověku na poušť díky zavlažování a následnému zasolení půd (voda se intenzivně vypařovala, minerální látky rozpustné ve vodě zůstávaly v půdě).(1)


(1)Nováček, P., Huba, M. Ohrožená planeta. Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc, 1994. 203 str. ISBN 80-7067-382-6.

 

Obrázky
Obr. 1 Vodní eroze
Obr. 1 Vodní eroze
Autor: Volker Prasuhn
Obr. 2 Větrná eroze
Obr. 2 Větrná eroze
Autor: Jim Bain
Obr. 3 Riziko eroze – nejohroženější oblasti Evropy
Obr. 3 Riziko eroze – nejohroženější oblasti Evropy
Obr. 4 Zasolená půda (Colorado, USA)
Obr. 4 Zasolená půda (Colorado, USA)
Autor: USDA
Odkazy