Pohledy na vybrané téma

Zdravotní rizika ze znečištěného ovzduší

Jako zdravotně nejzávadnější škodliviny v ovzduší spojované se silniční dopravou jsou označovány prašné částice (PM) a oxidy dusíku (NOx), které jsou směsí oxidu dusného (NO) a dusičitého (NO2). Doprava produkuje i další škodlivé látky, jako je oxid uhelnatý (CO), těkavé organické látky (VOC) nebo polyaromatické uhlovodíky (PAU). Tyto látky jsou příčinou nebo spolupříčinou mnoha zdravotních problémů a komplikací, které souvisí především s dýcháním, činností oběhového systému a nervové soustavy. V následujících podkapitolách si o nich povíme trochu více.