Pohledy na vybrané téma

Zemědělství a rybolov

Zemědělství a rybolov jsou hospodářské činnosti spadající do primárního sektoru, jejichž hlavním úkolem je zajištění výživy obyvatel. V poslední době roste význam ekologického zemědělství.

Zemědělství, které můžeme chápat také jako hospodaření v krajině, a rybolov, se kterým úzce souvisí rybníkářství, mají i neprodukční funkce. Jednak mají funkci krajinotvornou – spoluvytvářejí jedinečnou mozaiku krajiny a podílejí se na zachování krajinného rázu, a jednak ekologickou (či ekosystémovou). Svým charakterem ovlivňují poměry a procesy v půdě, vodě i ovzduší. Současně jsou však na nich i závislé. V případě zemědělství jsou to zejména klimatické podmínky, které rozhodují o tom, co, kde a zda vůbec lze něco pěstovat. Kvůli tomu některé země ležící v subtropickém suchém klimatu trpí akutním nedostatkem potravin a značnou chudobou (např. Somálsko, Etiopie).

Kromě rostlinné a živočišné produkce, určené k výživě obyvatel, mohou být na orné půdě pěstovány i tzv. energetické plodiny (např. řepka olejka). Tlak na jejich pěstování sílí v důsledku snižování zásob fosilních zdrojů energie a díky všeobecné podpoře obnovitelných zdrojů energie. Rozvoj pěstování energetických plodin na úkor potravinářských je však přinejmenším problematický. V budoucnu totiž může mít důsledky v podobě růstu cen potravin i snižování potravinové soběstačnosti ČR.

Rybolov sladkovodních ryb je tradiční zejména na Třeboňsku, značnou část produkce ČR vyváží. Naopak mořské ryby ČR přirozeně jen dováží.

Zemědělství je v různých souvislostech věnován velký prostor v kapitole Půda. Pokud vás ještě něco zajímá, nahlédněte tam pomocí odkazů, nebo procházejte jednotlivé podkapitoly a objevujte informace sami.

 

Obrázky
Obr. 1 Pastviny – součást zemědělského půdního fondu (Horní Dunajovice, v pozadí Pálavské vrchy)
Obr. 1 Pastviny – součást zemědělského půdního fondu (Horní Dunajovice, v pozadí Pálavské vrchy)
Autor: Michael Blail ©
Obr. 2 K intenzivnímu zemědělství patří každoroční orba
Obr. 2 K intenzivnímu zemědělství patří každoroční orba
Autor: Fotoflug Wildeshausen
Odkazy