Pohledy na vybrané téma

Znečištění vod a půd

Dopravní nehody způsobují nejen škody na lidském zdraví i životech, ale mohou vést i k poškození životního prostředí. Takovýmto nehodám říkáme ekologické havárie. Ty jsou však spojovány nejen s dopravou, ale i s průmyslem nebo těžbou surovin. Při ekologických haváriích dochází k úniku škodlivých látek do ovzduší, vody i půdy. Důsledkem těchto úniků může být poškození ekosystému (např. otrava ryb v řekách) i ohrožení lidského zdraví (znečistění zdroje pitné vody).

Při haváriích může dojít k úniku pohonných hmot, tj. ropných látek, provozních kapalin (např. motorový olej) nebo i převáženého nákladu. Pokud je převáženým nákladem nebezpečná chemikálie, jako je třeba chlór (Cl) nebo amoniak (NH3), může být jejich únik spojen i s evakuací osob z ohrožené oblasti.

Ekologické havárie jsou spojeny nejen se silniční, ale i s vodní nebo železniční dopravou. Celosvětově nejzávažnějšími ekologickými haváriemi jsou havárie tankerů a únik ropy z ropných plošin.

Přehled o haváriích v dopravě v ČR můžete získat prostřednictvím Celostátního informačního systému pro záchranné a likvidační práce v oblasti mobilních zdrojů a nebezpečí v dopravě spravovaného Ministerstvem dopravy.

 

 

Obrázky
Obr. 1 Ropná skvrna v mexickém zálivu po havárii na ropné plošině Deepwater Horizon (2010)
Obr. 1 Ropná skvrna v mexickém zálivu po havárii na ropné plošině Deepwater Horizon (2010)
Autor: NASA
Odkazy