Pohledy na vybrané téma

Zvětrávání biologické

Na biologickém zvětrávání se podílejí živé organismy, převážně mikroorganismy, které svojí činností vyvolávají rozklad hornin. Nejčastější je rozklad lišejníky, které uvolňují kyselinu, jež rozrušuje horniny, což má za následek jejich rozpad a vznik půd.

Nejvýznamněji však působí větší organismy, zejména stromy, které se podílejí na rozrušování hornin kořenovým systémem, který je schopen se dostat do menších puklinek a následně způsobit rozpad hornin. Např. borovice dokáže svými kořeny proniknout do skály a neustále vyvíjeným tlakem působit na horniny a způsobit jejich narušení a rozpad. Na druhou stranu kořenový systém funguje i jako tmel, který zabraňuje dalšímu fyzikálnímu rozrušování vlivem teploty a tlaku.

 

Obrázky
Obr. 1 Příklad vlivu vegetace – mechanické účinky kořenů stromů
Obr. 1 Příklad vlivu vegetace – mechanické účinky kořenů stromů
In: Marschalko, M.: Průvodce geologické exkurze – Nový Zéland, VŠB – Technická Univerzita Ostrava, MS, 2004.
Autor: Josef Franc
Odkazy