Navigace:

Změna tvářnosti krajiny

Člověk začal výrazně měnit krajinu už v období, kdy se ze sběrače stal pastevec a především rolník. Ten kácel a žďářil (vypaloval) les a orbou vytvářel zemědělskou krajinu (jinak řečeno kulturní step). Někdy měl navrch člověk, někdy si pro sebe zpět vzala krajina, avšak rozsáhlé, dlouhodobé plochy obdělávané půdy neexistovaly. Vznikaly také např. první větrné mlýny (kolem řek první vodní mlýny) a další stavby, které však z dnešního pohledu zapadaly do krajiny a její tvářnost nenarušovaly. Jejich množství a technické možnosti odpovídaly možnostem lidí a místních zdrojů. Větší zásahy přicházejí s průmyslovou revolucí, kdy kolem řek vznikají rozsáhlé továrny, které zapojují poznatky přírodních a technických věd do služeb výroby. Zřejmě nejdramatičtější zásahy do krajiny se však datují přibližně do období po druhé světové válce. Tehdy došlo k mohutnému rozmachu těžkého průmyslu a energetiky, zprůmyslnění zemědělské a lesní výroby. V souvislosti s nimi se také objevují první ekologické otázky a uvědomění si rozsahu a možností dopadu lidské činnosti na okolí. Pravdou zůstává, že kouřící elektrárny a rozsáhlé těžebny hnědého uhlí v severozápadních Čechách, mohutné haldy, důlní poklesy a rozsáhlé tovární areály na Ostravsku a jinde, rozorané meze a obrovské lány zemědělské půdy po celém území republiky, napřímené a vybetonované toky, monokulturní lesy a mnoho dalšího přidávají těmto otázkám na vážnosti.

Obrázky ke kapitole 'Změna tvářnosti krajiny':

Zámek Jezeří Zámek Jezeří - detail do nového okna
Zdroj: © Ibra Ibrahimovič, obč. sdr. Kořeny
Krajina v severozápadních Čechách – zámek Jezeří nad velkolomem ČSA.
Město Most Město Most - detail do nového okna
Zdroj: © Ibra Ibrahimovič, obč. sdr. Kořeny
Nové město Most v roce 1980.

Patička: