Navigace:

Systém ekologické stability (ÚSES)

Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů (např. lesy, remízy, vodní toky s břehovými porosty), které v krajině udržují přírodní rovnováhu. Tak praví zákon o ochraně přírody a krajiny. ÚSES je tvořen propojením sítě biocenter (zbytek lesního porostu s přirozenou dřevinnou skladbou, louka s převahou přirozeně rostoucích druhů, rybníky), biokoridorů (vodní tok lemovaný břehovými porosty, remízek v polní krajině) a interakčních prvků (osamělý strom uprostřed pole, drobné prameniště, alej, sad). Ochrana tohoto systému je pak podle zákona povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků, které jsou součástí ÚSES. Teoreticky je ÚSES propracován dostatečně, avšak jeho realizace v praxi zatím značně pokulhává.

Externí odkazy kapitoly 'Systém ekologické stability (ÚSES)':

ÚSES - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: AOPK ČR ÚSES – definice, prvky, dělení, tvorba.
ÚSES - mapa na Geoportálu - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA Na Geoportálu hledejte v rubrice Tematické úlohy - Životní prostředí - Ochrana životního prostředí. Na mapce jsou patrné protáhlé útvary - biokoridory (např. vodní toky s břehovými porosty), které propojují tzv. biocentra (např. lesy, rybníky).

Patička: