Navigace:

Významné krajinné prvky

Jako významný krajinný prvek je zákonem označována hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Podle zákona se jedná o lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Ale orgán ochrany přírody může jakoukoli cennou část krajiny zaregistrovat jako významný prvek a pak se na ni vztahuje ochrana podle zákona. Významné krajinné prvky je zakázáno poškozovat a k jakémukoli zásahu do nich, který by mohl narušit jejich funkci, je nutné si opatřit stanovisko orgánu ochrany přírody. Najdete v okolí svého bydliště významný krajinný prvek?

Externí odkazy kapitoly 'Významné krajinné prvky':

Významné krajinné prvky - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: AOPK ČR Charakteristika, ochrana, sankce za poškozování.

Patička: