Navigace:

Mapa odkazů

Úvod – Krajina | Historický | Vývoj krajiny
Typy krajiny podle reliéfu - Geoportál - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA  V mapové aplikaci hledejte v rubrice Tematické úlohy - Životní prostředí - Typologie české krajiny.  
Hra Ledovec - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA  Víte, co jsou glaciální relikty? Pokuse se je v naší hře v krajině najít a určit.  
Úvod – Krajina | Historický | Vývoj krajiny | Doba předledová
Sopečná činnost a sopky v České republice - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: GeoWeb, geologický informační server  Sopečná činnost na území ČR v minulosti. Z přehledné mapky můžete zjistit, zda-li se ve vašem okolí nachází sopečné horniny.  
Úvod – Krajina | Historický | Vývoj krajiny | Doba ledová
Vznik, dělení a působení ledovce - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Geologické encyklopedie on-line  Článek přehledně popisuje vznik ledovců a jejich jednotlivé typy. Dozvíte se, jakou rychlostí se ledovec pohyboval.  
Rozsah zalednění na našem území v období starších čtvrtohor - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Geologické encyklopedie on-line  Mapka přehledně ukazuje rozsah pevninského ledovce. Ledovec pokrýval pouze nepatrnou část našeho území.  
Úvod – Krajina | Přírodovědný | Krajina jako geosystém | Co je systém?
Hra Geosystém - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA  Některé vztahy v přírodě vám rovněž přiblíží tato hra.  
Úvod – Krajina | Ochranářský | Chránění živočichové a rostliny | Seznam chráněných druhů a jak jsou chráněny
Zvláště chráněné druhy rostlin, rok 2006 Garantované odkazy Zdroj: AOPK ČR   
Zvláště chráněné druhy živočichů, rok 2006 Garantované odkazy Zdroj: AOPK ČR   
Úvod – Krajina | Ochranářský | Chránění živočichové a rostliny | Červené knihy a seznamy
Obecná a zvláštní ochrana živočišných druhů - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: příroda.cz  Červené knihy a seznamy - co to vlastně je?  
Úvod – Krajina | Ochranářský | Chránění živočichové a rostliny | Typické příklady: vlk
Vše, co chcete vědět o vlcích... - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Vlčí svět  Vlci a jejich způsob života. Zajímá vás, jakým způsobem vlci loví? Nebo nakolik jsou nebezpeční pro člověka, jak se uvádí v různých příbězích?  
Úvod – Krajina | Ochranářský | Chránění živočichové a rostliny | Památné stromy
Evidence památných stromů - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: AOPK ČR  Zajímá vás, zda ve svém okolí najdete památné stromy? Stačí do kolonky zadat název obce a stisknout tlačítko vyhledat.  
Hra Stromy - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA  Otestujte si svou znalost stromů v následujícím testu.  
Úvod – Krajina | Ochranářský | Chráněná území | Národní parky a chráněné krajinné oblasti
Zvláště chráněná území k 31. 12. 2006 Garantované odkazy Zdroj: AOPK ČR   
Národní parky k 31. 12. 2006 Garantované odkazy Zdroj: AOPK ČR   
Chráněné krajinné oblasti k 31. 12. 2006 Garantované odkazy Zdroj: AOPK ČR   
Mapa chráněných území a zonace NP a CHKO - Geoportál - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA  Na Geoportálu hledejte v rubrice Tematické úlohy - Životní prostředí - Ochrana životního prostředí.  
Chráněná území - interaktivní 3D model - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA  Webová aplikace umožňující volný pohyb nad virtuálním povrchem České republiky.  
Správa Krkonošského národního parku - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: KRNAP   
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: NP a CHKO Šumava   
Správa národního parku Podyjí - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: NP Podyjí   
Správa národního parku České Švýcarsko - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: NP České Švýcarsko   
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: AOPK ČR   
Úvod – Krajina | Ochranářský | Chráněná území | Menší zvláště chráněná území
Zvláště chráněná území k 31. 12. 2006 Garantované odkazy Zdroj: AOPK ČR   
Mapa chráněných území - Geoportál - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA  Na Geoportálu hledejte v rubrice Tematické úlohy - Životní prostředí - Ochrana životního prostředí.  
Úvod – Krajina | Ochranářský | Chráněná území | Systém ekologické stability (ÚSES)
ÚSES - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: AOPK ČR  ÚSES – definice, prvky, dělení, tvorba.  
ÚSES - mapa na Geoportálu - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA  Na Geoportálu hledejte v rubrice Tematické úlohy - Životní prostředí - Ochrana životního prostředí. Na mapce jsou patrné protáhlé útvary - biokoridory (např. vodní toky s břehovými porosty), které propojují tzv. biocentra (např. lesy, rybníky).  
Úvod – Krajina | Ochranářský | Chráněná území | Natura 2000
Natura 2000 - mapa na Geoportálu - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA  Na Geoportálu hledejte v rubrice Tematické úlohy - Životní prostředí - Ochrana životního prostředí. Na mapce zjistíte, zda poblíž svého domova najdete některé území patřící do soustavy Natura 2000.  
Natura 2000 - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: AOPK ČR  Zde najdete komplexní informace o tomto typu chráněných území, seznamy a podrobný popis ptačích oblastí a evropsky významných lokalit.  
Úvod – Krajina | Ochranářský | Další způsoby ochrany přírody | Krajinotvorné programy
Krajinotvorné programy - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: AOPK ČR  Přehled a cíle jednotlivých krajinotvorných programů v ČR.  
Úvod – Krajina | Ochranářský | Další způsoby ochrany přírody | Pozemkové úpravy
Pozemkové úpravy - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Ministerstvo zemědělství  Význam pozemkových úprav, historický vývoj pozemkových úprav do roku 1990, ukázka katastrální mapy před a po pozemkové úpravě.  
Pozemkové úpravy a tvorba krajiny - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Deník veřejné správy  Stručně, ale přehledně o pozemkových úpravách.  
Úvod – Krajina | Ochranářský | Další způsoby ochrany přírody | Občanská sdružení - účast veřejnosti na rozhodování
Občanská společnost - účast na rozhodování - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Econnect   
Účast veřejnosti - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Veronica  Účast veřejností na rozhodování v projednávání staveb, záměrů a koncepcí, které mohou ovlivnit životní prostředí.  
Úvod – Krajina | Ochranářský | Další způsoby ochrany přírody | Významné krajinné prvky
Významné krajinné prvky - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: AOPK ČR  Charakteristika, ochrana, sankce za poškozování.  
Úvod – Krajina | Ochranářský | Další způsoby ochrany přírody | Dřeviny rostoucí mimo les
Kácení stromů - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Arnika  Přehledně zpracovaná problematika kácení stromů mimo les.  
Úvod – Krajina | Ochranářský | Další způsoby ochrany přírody | Jeskyně
Zpřístupněné jeskyně - naučné stezky podzemím - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Správa jeskyní České republiky  Přehled přístupných jeskyní na území České republiky, základní informace o krasu a jeskyních, péče o jeskyně.  
Úvod – Krajina | Ochranářský | Další způsoby ochrany přírody | Lesní hospodářské plány a osnovy
Kácení stromů v lese - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Ekolist.cz  Přehledný článek. Dozvíte se, co jsou lesní hospodářské plány a lesní hospodářské osnovy.  
Úvod – Krajina | Ochranářský | Další způsoby ochrany přírody | Územní plánování a povolování staveb
Portál územního plánování - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Ústav územního rozvoje  Zajímá vás, jakým způsobem se povolují stavby a kdo je povoluje? Co je to územní plán?  
Úvod – Krajina | Kořistnický | Zdroj vody
Pitná voda a její získávání - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA  Odkaz do kapitoly VODA.  
Využití vody pro průmysl a zemědělství - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA  Odkaz do kapitoly VODA.  
Úvod – Krajina | Kořistnický | Zdroj vzduchu
Kapitola VZDUCH - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA   
Úvod – Krajina | Kořistnický | Zdroj organické hmoty | Lesnictví
Výměra lesní půdy, 1960 - 2006 Garantované odkazy Zdroj: ČÚZK   
Lesní plochy a jejich změny - Geoportál - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA  V mapové aplikaci hledejte v rubrice Tematické úlohy - Životní prostředí - Krajinný pokryv.  
Základní informace o významu lesa - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Wapedia  Jaké jsou funkce lesa, co jej ohrožuje a jak je les chráněn.  
Kořistnický | Zdroj organické hmoty | Zemědělství | Hnojení
Spotřeba průmyslových hnojiv NPK přepočtená na 1 ha zemědělské půdy, 1990 - 2006 Garantované odkazy Zdroj: MZe   
Spotřeba vápenatých hnojiv v tunách zboží celkem, 1994 - 2006 Garantované odkazy Zdroj: MZe   
Kořistnický | Zdroj organické hmoty | Zemědělství | Biocidy
Spotřeba přípravků na ochranu rostlin podle účelu užití v kilogramech účinné látky, 1996 - 2006 Garantované odkazy Zdroj: MZe   
Výměra lesní půdy Garantované odkazy Zdroj: ČÚZK   
Základní informace o významu lesa - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Wapedia  Zde se můžete dozvědět, jaké funkce les má, co jej ohrožuje a jak je les chráněn.  
Kořistnický | Zdroj organické hmoty | Lesnictví | Monokultury
Druhová skladba lesů ČR, 1970 - 2006 - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: ÚHÚL   
Úvod – Krajina | Kořistnický | Zdroj nerostů | Doly a lomy
Těžba vybraných nerudných a energetických surovin, 2001 - 2006 Garantované odkazy Zdroj: ČGS - Geofond   
Důlní činnost - mapa na Geoportálu - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA  Nejvíce zasažené těžbou nerostných surovin jsou severozápadní a západní Čechy a Ostravsko. V mapové aplikaci na Geoportálu zvolte Tematické úlohy - životní prostředí - geologie.  
Úvod – Krajina | Kořistnický | Zdroj nerostů | Ropa
Ropný zlom - ropa jako metafora počátku a konce moderní společnosti - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Econnect  Výtah z přednášky Václava Cílka. Zajímá vás, jaké jsou světové zásoby ropy? Kde a jak ropa vzniká? Kdy lze očekávat vrchol produkce ropy?  
Úvod – Krajina | Kořistnický | Zdroj energie | Vodní
Vodní elektrárny v kapitole VODA - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA   
Energie vody, možnosti jejího využití - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: EkoWATT   
Úvod – Krajina | Kořistnický | Zdroj energie | Větrná
Vítr jako pomocník - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA  Odkaz do kapitoly VZDUCH.  
Větrné elektrárny - střet s ochranou přírody - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA  V mapové aplikaci na Geoportálu hledejte v rubrice Tematické úlohy - Životní prostředí - Ochrana životního prostředí.  
Energie větru - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: EkoWATT  Další podrobnosti o větrné energetice.  
Atlas zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Calla  Seznam větrných elektráren na území ČR s dalšími podrobnostmi. Např. zde najdete údaje týkající se možnosti návštěvy vybraného objektu.  
Úvod – Krajina | Kořistnický | Zdroj energie | Fosilní
Tepelná elektrárna - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Wikipedie  Tepelné elektrárny, zdroje energie, účinnost.  
Územní limity těžby hnědého uhlí v severních Čechách - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Wikipedie  O územních limitech těžby hnědého uhlí v severních Čechách a důvodech jejich stanovení.  
Emise z velkých zdrojů - odkaz do kapitoly VZDUCH - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA  Oxid siřičitý byl hlavním problémem znečišťování a kvality ovzduší v období před rokem 1989.  
Úvod – Krajina | Kořistnický | Zdroj energie | Solární
Energie slunce - sluneční teplo, ohřev vody a vzduchu - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: EkoWATT   
Úvod – Krajina | Kořistnický | Zdroj energie | Jaderná
Jaderná elektrárna - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Wikipedie  Jaderná energie, schéma jaderné elektrárny.  
Úvod – Krajina | Kořistnický | Zdroj energie | Geotermální
Přehled informací o geotermální energetice - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Wikipedie   
Úvod – Krajina | Kořistnický | Zdroj prostoru pro lidské aktivity | Výstavba obytných, skladových a výrobních komplexů
Životní prostředí – prostředí pro život? - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA  Publikace pojednávající mj. o problematice tzv. suburbií.  
Úvod – Krajina | Kořistnický | Zdroj prostoru pro lidské aktivity | Výstavba dálniční sítě jako významných bariér
Fragmentace krajiny dopravou - Geoportál - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA  V mapové aplikaci hledejte v rubrice Tematické úlohy - Životní prostředí.  
Silniční a dálniční síť v České republice - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR  Z mapky je patrné, že v ČR je plánováno podstatné rozšíření dálnic a rychlostních silnic. Chcete-li se dozvědět více informací o konkrétní dálnici či rychlostní komunikaci, klikněte na ní.  
Úvod – Krajina | Kořistnický | Zdroj prostoru pro lidské aktivity | Výstavba v nivách a následná tvrdá protipovodňová opatření, výstavba nádrží a vodních cest
Konflikty ochrany přírody a plavby - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA  Odkaz do kapitoly VODA.  
Povodně - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA  Odkaz do kapitoly VODA.  
Sucho a povodně - co s tím? - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA  Odkaz do herní části.  
Technické úpravy a revitalizace vodních toků - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA  Odkaz do kapitoly VODA.  
Úvod – Krajina | Rekreační | Sjezdovky | Světelné znečištění
Noční lyžování - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Amper, server katedry fyziky PF MU v Brně  Článek o nočním lyžování a světelném znečištění krajiny.  
Úvod – Krajina | Numinózní | Krajina sestávající z míst | Genius loci
Vstoupit do krajiny: Génius loci - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Stredočeský kraj   
Úvod – Krajina | Numinózní | Magické prvky v krajině | Lidské stavby
Stonehenge - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: BBC NEWS  Rekonstrukce stavby.  
Úvod – Krajina | Numinózní | Magické prvky v krajině | Přírodní výtvory
Crop Circle Connector - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: cropcircleconnector.com   
Úvod – Krajina | Numinózní | Sakrální prvky v krajině | Historické
Bůh - Člověk - Krajina - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Tom Heczko, Fotodekor.net  Na těchto stránkách naleznete kolekci drobných sakrálních staveb z oblasti Bílých Karpat. Jsme si ale jisti, že jich ze svých cest sami znáte mnoho. Zkuste se u nich někdy zastavit a prohlédnout si je z blízka.  
Drobné památky severních Čech - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: pamatky.ceskalipa.org  Zde najdete drobné sakrální stavby v severních Čechách.  
Úvod – Krajina | Numinózní | Sakrální prvky v krajině | Současné
Andy Goldsworthy: Rivers and Tides I (via SparkBugg.com) - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: youtube.com   
Úvod – Krajina | Ochranářský | Chránění živočichové a rostliny | Typické příklady: kotvice plovoucí
Kotvice plovoucí - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Květena ČR  Charakteristika, výskyt a ochrana. Zajímavosti o využití plodů kotvice.  
Úvod – Krajina | Ochranářský | Chránění živočichové a rostliny | Typické příklady: modrásek bahenní
Modrásek bahenní - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Mapování a ochrana motýlů České republiky   
Úvod – Krajina | Ochranářský | Chránění živočichové a rostliny | Typické příklady: vydra
Vydra říční - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Český nadační fond pro vydru  A její způsob života.  

Patička: