Navigace:

SLOVNÍK

[ -a - b - c - č - d - ď - e - f - g - h - ch - i - j - k - l - m - n - ň - o - p - q - r - ř - s - š - t - ť - u - v - w - x - y - z - ž - ]

Chladicí systémy

K chlazení technologických celků se v průmyslu spotřebuje nejvíce užitkové vody, používané především v tepelných a jaderných elektrárnách, v hutním, strojírenském a chemickém průmyslu. Vodou se odnímá během výroby různým polovýrobkům přebytečné teplo, nebo se jí chladí výrobky na obyčejnou teplotu. Obdobně se udržuje i teplota strojů, jejich součástí, mazacích hmot a chladicích prostředků. Výměna teploty je založena na teplotním rozdílu chladicí vody (přírodní voda má nízkou teplotu) a chlazeného předmětu (přestup teploty z předmětu do chladicí vody). V tepelných a jaderných elektrárnách se používá voda ke kondenzaci pohonných hmot, k chlazení elektrických strojů (generátory, motory, transformátory), olejů (ložiska turbogenerátorů), stěn v kotelnách; v chemickém průmyslu pro povrchové chlazení výrobků, chemických procesů; v hutním průmyslu k chlazení pecí (pecní plášť a zabránění průvalu roztavené hmoty), mlýnů, pásů, ložisek, kompresorů a obecně tam, kde jsou vyšší teploty (místa s nižšími teplotami jsou chlazeny vzduchem); ve slévárnách, ocelárnách, válcovnách, báňském a koksárenském průmyslu; v potravinářském průmyslu (cukrovary, pivovary, lihovary, mydlárny, mlékárny) atd. Vlastní chlazení se provádí ponořením chladicích trubek či nádob s chladicí látkou do chlazené kapaliny nebo chlazená kapalina stéká v tenké vrstvě po chladicích trubkách. Omezené množství zásob povrchové a podzemní vody vedlo při projektování chladicích systémů k opětovnému použití již aplikované chladicí vody a umožnění tzv. recirkulace. Vznikly tak dva druhy soustav zásobování chladicí vodou: soustava průtočná a soustava oběhová. Použitelnost a vhodnost vody pro chladicí účely je dána fyzikálními, chemickými a biologickými parametry. Přísun rozptýlených látek, hrubých nečistot, písku, jílu, hlíny a organismů vodou je v chladicí vodě nepřípustné. Z organismů se jedná o bakterie, sinice, řasy, mikromycety, prvoky a vyšší organismy. Tyto organismy se vyskytují v eutrofizovaných povrchových vodách (toky, nádrže), odkud se dostávají jímacími objekty do chladicích okruhů. Úprava vody pro chladicí účely zahrnuje několik technologických postupů, obdobných jako v případě úpravy pitné vody. Hrubé a plovoucí nečistoty se z vody odstraňují osazením hrubozrnných a jemnozrnných česlí či sít, které se umisťují před lapače písku či sedimentační nádrže. Na česlích se zachytí většina vláknitých sinic, řas a bakterií. Jejich růstu a pomnožování lze zamezit dávkováním chloru či síranu měďnatého. Dále se reguluje agresivita vody vůči betonové konstrukci a kovovému potrubí, provádí se změkčování vody, čiření síranem hlinitým, sedimentace, filtrace, chlorace a regulace teploty.

Patička: