Navigace:

SLOVNÍK

[ -a - b - c - č - d - ď - e - f - g - h - ch - i - j - k - l - m - n - ň - o - p - q - r - ř - s - š - t - ť - u - v - w - x - y - z - ž - ]

Povodí, státní podniky

Povodí (v geografickém významu) České republiky je rozděleno podle působnosti státních podniků k povodí řek Labe (bez povodí Ohře a Vltavy), Moravy, Odry, Ohře a Vltavy. Každou část území má ve správě jedna státní organizace s oblastí působnosti:

 • Povodí Labe
 • Povodí Moravy
 • Povodí Odry
 • Povodí Ohře
 • Povodí Vltavy


 • Úkoly státních podniků Povodí jsou zejména:

 • sledovat stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku;
 • pečovat o koryta vodních toků, zejména udržovat koryta vodních toků ve stavu, který zabezpečuje při odvádění vody z území dostatečnou průtočnost a hloubku vody a přitom se co nejvíce blíží přírodním podmínkám, udržovat břehové porosty na pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích sousedících s korytem vodního toku tak, aby se nestaly překážkou odtoku vody při povodňových situacích, pokud takové povinnosti nemají vlastníci pozemků s koryty vodních toků;
 • provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech vodních toků nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toku, popřípadě vodnímu toku převážně sloužící, která správce vodních toků vlastní, případně je užívá z jiného právního důvodu;
 • připravovat a zajišťovat úpravy koryt vodních toků, pokud slouží k zajištění funkcí vodního toku;
 • spolupracovat při zneškodňování havárií na vodních tocích a v povodí jím spravovaných vodních toků, pokud mohou ohrozit jakost vody;
 • udržovat splavnost využívaných dopravně významných vodních cest a označovat a vytyčovat plavební dráhu na vodních cestách.
 • Více informací na www...

  Patička: