Navigace:

SLOVNÍK

[ -a - b - c - č - d - ď - e - f - g - h - ch - i - j - k - l - m - n - ň - o - p - q - r - ř - s - š - t - ť - u - v - w - x - y - z - ž - ]

Skleníkové plyny

Plyny, vyskytující se v atmosféře Země, které mají schopnost propouštět krátkovlnné záření přicházející od Slunce, ale zadržují dlouhovlnné infračervené záření zemského povrchu. Důsledkem skleníkového efektu je ohřívání spodní vrstvy atmosféry a zemského povrchu. Skleníkovými plyny v atmosféře přirozeného původu jsou vodní pára, oxid uhličitý a metan; skleníkovými plyny antropogenního původu jsou oxid uhličitý, metan, oxid dusný, částečně a zcela fluorované uhlovodíky, fluorid sírový (jejich emise jsou kontrolovány Kjótským protokolem a Rámcovou úmluvou), tvrdé (CFC) a měkké freony (HCFC), halony (jejichž použití je kontrolováno Montrealským protokolem a jeho dodatky) a řada dalších plynů (např. SF5CF3, NF3, CF3I).

Patička: