Navigace:

SLOVNÍK

[ -a - b - c - č - d - ď - e - f - g - h - ch - i - j - k - l - m - n - ň - o - p - q - r - ř - s - š - t - ť - u - v - w - x - y - z - ž - ]

Urban sprawl

Sídelní kaše, rakovina měst. Neregulovaný nebo nedostatečně regulovaný růst měst. Extrémní forma suburbanizace v důsledku absence účinných regulativních nástrojů nebo jejich nedůsledného uplatňování v praxi. Vyznačuje se neúnosně vysokými nároky na zábor půd i náklady na budování dopravní a technické infrastruktury. V porovnání s kompaktní zástavbou jsou takto lokalizované objekty, komplexy a zařízení příčinou mnohem vyšších spotřeb energií a vody i jejich ztrát v rozvodných sítích. V suburbánních oblastech mnohonásobně roste potřeba mobility, lidé zde bydlící či pracující jsou silně závislí na používání individuální automobilové dopravy. Pravidelné nerekreační využívání alternativních způsobů přepravy (chůze, cyklistika) je zde nereálné. Komerční objekty umístěné ve „volné“ krajině zapříčiňují růst přepravních výkonů osobní i nákladní silniční dopravy. Doprovodným jevem v suburbánních zónách je sociální segregace (anonymita, nedostatek služeb). Klesá celková rozloha částečně přirozených ekosystémů, biocenter a biokoridorů i půd vhodných pro zachování udržitelného stupně zemědělského, lesnického a rekreačního využívání krajiny.

Patička: