Navigace:

SLOVNÍK

[ -a - b - c - č - d - ď - e - f - g - h - ch - i - j - k - l - m - n - ň - o - p - q - r - ř - s - š - t - ť - u - v - w - x - y - z - ž - ]

ČOV

Čistírna odpadních vod (zvaná též „čovka“). Čistírny mohou být mnoha typů. Rozdělují se hlavně podle velikosti a typu čistírenského procesu. Nejčastějším typem používaných ČOV v ČR je mechanicko biologická čistírna odpadních vod. Zvláštním případem může být např. čistírna radioaktivního odpadu. Velké čistírny kombinují většinou všechny dostupné čistící procesy. Patří sem mechanické, biochemické a chemické procesy. Vypouštění odpadních vod do recipientů se řídí Zákonem vodách a Zákonem o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Povolení k vypouštění vydává vodoprávní úřad, což je speciální stavební úřad při odborech životního prostředí místně příslušných úřadů s rozšířenou působností. Čistírna odpadních vod nevyčistí odpadní vody dokonale, dočištění probíhá v recipientu tj. v přirozeném vodním toku. V rámci čistírny jsou zřizovány další objekty na likvidaci vzniklých kalů a látek jako jsou kalová a plynová hospodářství. Technologie čištění odpadních vod je dána především jejich složením, obsahem, druhem, původem a charakterem látek. Odpadní voda různého složení prochází při čištění celkem třemi stupni, které se mohou i navzájem kombinovat. Jedná se o stupeň mechanický, biologický a chemický. Mechanický stupeň (viz mechanické čištění odpadních vod) spočívá v zachycení popř. sedimentaci částic, suspenzí a unášeného hrubozrnného a makroskopického materiálu. Při biologickém stupni (viz biologické čištění odpadních vod) čištění je využívána biochemická aktivita bakterií a mikromycet rozkládajících a mineralizujících organický materiál za aerobních i anaerobních podmínek prostředí. Třetím stupněm čištění je chemický stupeň (viz chemické čištění odpadních vod), jehož cílem je snížení a popř. i odbourání obsahu hlavních nutrientů, tj. dusíku a fosforu.

Patička: