Navigace:

SLOVNÍK

[ -a - b - c - č - d - ď - e - f - g - h - ch - i - j - k - l - m - n - ň - o - p - q - r - ř - s - š - t - ť - u - v - w - x - y - z - ž - ]

Emise

Látky vypouštěné ze zdroje do životního prostředí (měří se přímo u zdroje). Tyto látky mohou pocházet z přírodních zdrojů nebo vznikat lidskou činností. V praxi se jedná o skupiny chemických látek pocházejících z různých technologických a spalovacích procesů. Množství emisí se udává v hmotnostních nebo objemových jednotkách za určitou dobu, většinou za rok (např. mg/rok), ale může se měřit i v kratších časových úsecích. Existují emisní limity (viz emisní limit), které vyjadřují nejvyšší přípustné množství znečišťujících látek vypouštěných ze zdroje do ovzduší. Emisemi jsou například oxidy uhlíku, dusíku, síry; uhlovodíky (zejména metan), výfukové plyny – včetně těžkých kovů (olovo, rtuť), popílek či prach.

Patička: