Navigace:

Test

Otázka 1/100

Pevninský ledovec zasahoval na naše území

Otázka 2/100

Mezi konzumenty II. řádu řadíme

Otázka 3/100

Podíl oxidu uhličitého v atmosféře je přibližně

Otázka 4/100

Sukcese je

Otázka 5/100

V České republice najdeme nejčastěji monokultury

Otázka 6/100

Z hlediska dopadu na životní prostředí jsou nejproblematičtější elektrárny

Otázka 7/100

Vlci se na našem území

Otázka 8/100

Vlk je z hlediska vztahů mezi organismy

Otázka 9/100

Soužití kořenů vyšších rostlin s houbovými vlákny se nazývá

Otázka 10/100

Meandry jsou

nahoru  

Otázka 11/100

Co je monokultura?

Otázka 12/100

Konvenční zemědělství znamená

Otázka 13/100

Kdy se u nás začalo rozvíjet ekologické zemědělství?

Otázka 14/100

Pojem „eroze zemědělské půdy“ vystihuje nejlépe

Otázka 15/100

Eutrofizace je proces obohacování vod o živiny, zejména o

Otázka 16/100

V ekologickém zemědělství je zakázáno

Otázka 17/100

Biopotraviny jsou potraviny, které

Otázka 18/100

Je povoleno do biopotravin přidávat potravinářská aditiva?

Otázka 19/100

Konvenční zemědělství

Otázka 20/100

Co jsou potravinářská aditiva ("Éčka") a proč se přidávají do potravin a nápojů?

nahoru  

Otázka 21/100

Starý keltský název Šumavy Gabréta znamená v doslovném překladu

Otázka 22/100

Ďáblík bahenní je

Otázka 23/100

Endemity jsou

Otázka 24/100

NATURA 2000 je název

Otázka 25/100

Vyberte správnou charakteristiku výrazu „krajinný ráz“:

Otázka 26/100

Společenstvo organismů nacházejících se v půdě se nazývá

Otázka 27/100

Různě široký pás krajiny lemující tok a komunikující s ním podzemní vodou se nazývá

Otázka 28/100

Litorál je

Otázka 29/100

Poměrně tenká vrstva vody v nádržích mezi horní teplou či promíchanou vrstvou vody u hladiny a spodní studenou vodou u dna se nazývá

Otázka 30/100

Šlenk je

nahoru  

Otázka 31/100

Retenční schopnost znamená

Otázka 32/100

Polder je

Otázka 33/100

ÚSES je zkratka

Otázka 34/100

Ekumena je

Otázka 35/100

Vyberte správné tvrzení charakterizující klimax:

Otázka 36/100

Ekologickou sukcesí rozumíme

Otázka 37/100

Velkoplošná chráněná území, která jsou zahrnuta do světové sítě chráněných území mají název

Otázka 38/100

K provincii České vysočiny nepatří

Otázka 39/100

Komorní hůrka je u města

Otázka 40/100

Název nejvyšší hory Českomoravské vrchoviny je

nahoru  

Otázka 41/100

U Vlašimi se nachází

Otázka 42/100

V Moravském krasu NEnajdeme

Otázka 43/100

Mezi třetihorní sopky patří

Otázka 44/100

V karu ledovce vznikla vodní plocha

Otázka 45/100

Rašeliniště se NEvyskytují v oblasti

Otázka 46/100

Výrazný vliv člověka na krajinu nastal s počátkem zemědělství. Bylo to

Otázka 47/100

Které první plodiny zemědělci pěstovali?

Otázka 48/100

Odkud pocházely nově zaváděné obilniny do zemědělství?

Otázka 49/100

Účinnější obdělávání půdy umožnil vynález

Otázka 50/100

Kdy vznikaly v krajině neobnovitelné zdroje energie?

nahoru  

Otázka 51/100

Kde se nachází nejslavnější národní park Serengetti?

Otázka 52/100

Kde se na území ČR nachází největší fotovoltaická elektrárna ve střední a východní Evropě?

Otázka 53/100

Jaký výkon má největší fotovoltaická elektrárna v ČR?

Otázka 54/100

V které zemi byla otevřena první geotermální elektrárna?

Otázka 55/100

V kterém roce byl v ČR zakázán kyanidový způsob těžby zlata?

Otázka 56/100

Proč představují kyanidy ekologické riziko?

Otázka 57/100

Co je hlušina?

Otázka 58/100

Co je ruda?

Otázka 59/100

Jakou schopnost mají nitrogenní bakterie?

Otázka 60/100

Která hornina se využívá pro výrobu vápna?

nahoru  

Otázka 61/100

Správný výraz pro vypouštění nebo únik znečišťujících látek do prostředí je

Otázka 62/100

Které z uvedených území NEMÁ v ČR statut NP?

Otázka 63/100

Které plyny přispívají k vytváření "ozonové díry"?

Otázka 64/100

Skleníkový efekt nejvíce ovlivňuje

Otázka 65/100

Která velmoc NEpodepsala Kjótský protokol?

Otázka 66/100

K čemu se zavázal Kjótský protokol?

Otázka 67/100

Který z ekosystémů má zastoupení vysokého počtu organismů?

Otázka 68/100

Kde a kdy vznikl první NP na světě?

Otázka 69/100

Kde se v ČR nacházejí bludné balvany?

Otázka 70/100

Krásně zbarvený ledňáček říční hnízdí

nahoru  

Otázka 71/100

Třeboňsko je charakteristické velkým počtem

Otázka 72/100

Jednoděložné trávy jsou vhodně přizpůsobeny k růstu na loukách a pastvinách díky

Otázka 73/100

Na mezích polí a luk kvetou brzy zjara bílé drobné kvítky keře

Otázka 74/100

Velmi agresivní, do ČR zavlečená rostlina, která dorůstá až 5 m výšky a způsobuje u lidí poškození pokožky, se nazývá

Otázka 75/100

Významnou kulturní plodinou našich polí, kterou přivezl Kryštof Kolumbus z Ameriky je

Otázka 76/100

Mezi charakteristické dřeviny lužních lesů patří

Otázka 77/100

Velkou radost mají lesníci z výskytu samičky hmyzu, která dokáže provrtat kladélkem vnější vrstvu kmene stromů, nalezne larvu škodlivého hmyzu a naklade do ní vajíčka. Jedná se o

Otázka 78/100

V okolí lidských sídel někdy nepříjemně obtěžuje moucha domácí. Charakteristický je u ní počet křídel. Patří mezi hmyz

Otázka 79/100

Kolik máme v ČR Národních parků?

Otázka 80/100

Při fotosyntéze vznikají složité cukry a uvolňuje se

nahoru  

Otázka 81/100

Přírodní krajinou nazýváme

Otázka 82/100

Živý organismus představuje systém

Otázka 83/100

Populací rozumíme

Otázka 84/100

Na vlastnosti stanoviště lze usuzovat podle výskytu

Otázka 85/100

Vzájemně prospěšný vztah mezi populacemi je

Otázka 86/100

Příkladem negativních vztahů mezi populacemi NENÍ

Otázka 87/100

Jako parazitismus nelze hodnotit vztah mezi

Otázka 88/100

Největší vliv na formování naší květeny mělo období

Otázka 89/100

Ekoton znamená

Otázka 90/100

Primární produkci vytvářejí

nahoru  

Otázka 91/100

Za příklad ekologické sukcese NElze považovat

Otázka 92/100

Přirozená biologická rovnováha mezi člověkem a přírodou byla zásadněji narušena

Otázka 93/100

Nejstarší naší chráněnou krajinnou oblastí je

Otázka 94/100

Chráněné krajinné oblasti vyhlašuje

Otázka 95/100

"Červené knihy" obsahují

Otázka 96/100

Světový den životního prostředí připadá na

Otázka 97/100

Který z uvedených zdrojů energie NEPATŘÍ mezi alternativní zdroje?

Otázka 98/100

Křídlatka je typickým příkladem

Otázka 99/100

Velikost patra v potravní pyramidě symbolizuje

Otázka 100/100

Mezi velkoplošná chráněná území patří

nahoru  
nahoru

Patička: