Navigace:

Test

Otázka 1/25

Přiřaďte k jednotlivým geologickým obdobím významné procesy, které v nich na území Evropy probíhaly:

Aprvohory 1střídaní dob ledových a meziledových
Bdruhohory 2vznik Alpské soustavy
Ctřetihory 3eroze a denudace
Dčtvrtohory 4vrásnění Hercynské a Kaledonské

Otázka 2/25

Přiřaďte k následujícím potravním vztahům správné příklady:

Aparazitismus 1blecha a pes
Bpredace 2houba a řasa v rámci lišejníku
Csymbiosa 3vlk a rys
Dkonkurence 4lev a zebra

Otázka 3/25

V atmosféře se plyny vyskytují v různém množství. Spojte plyn s jeho skutečným množstvím v atmosféře:

Akyslík 10,03 %
Bdusík 221 %
Coxid uhličitý 378 %

Otázka 4/25

Přiřaďte příklady ke konkrétním částem potravních řetězců:

Aproducenti 1rostliny
Bkonzumenti I. řádu 2býložravci
Ckonzumenti II. řádu 3plísně, bakterie
Drozkladači 4masožravci

Otázka 5/25

Přiřaďte následující biomy k zemím, ve kterých převládají:

Aprales 1Čad
Blistnatý les 2Jižní Korea
Csavana 3Omán
Dpouště a polopouště 4Nikaragua

Otázka 6/25

Co spolu souvisí?

Avysoký obsah dusíku a fosforu 1bakteriální znečištění vod
Bšpatně utěsněný septik 2vysoký obsah dusičnanů ve vodě
Csplach dešťové vody z polí 3eutrofizace vod

Otázka 7/25

Správně přiřaďte:

Aurbanizovaná krajina 1zadrží velmi málo dešťové vody
Bsmrčiny 2zadrží mnoho dešťové vody
Csmíšený les 3nezadrží skoro žádnou dešťovou vodu

Otázka 8/25

Správně přiřaďte:

Asaprofyté 1jsou organizmy žijící na tělech svých hostitelů
Bendoparazité 2jsou organizmy žijící uvnitř svého hostitele
Cektoparazité 3jsou organizmy živící se rozkladem zbytků těl jiných organizmů
Dhemiparazité 4využívají hostitele jen částečně, neberou mu živiny, ale jen některé látky

Otázka 9/25

Dané živočichy přiřaďte do správné oblasti:

Apakůň žíhaný 1Amazonský prales
Bvaran obrovský 2savana Afriky
Cplejtvák obrovský 3buš Austrálie
Dlenochod tříprstý 4Antarktida

Otázka 10/25

K daným jevům v krajině přiřaďte související pojmy:

Avulkanická činnost 1kamenná moře
Bledovcová činnost 2magma
Cpůsobení zemské přitažlivosti 3příkopové propadliny
Dvrásnění 4barchany, duny
Eeolická činnost 5morény
nahoru  

Otázka 11/25

K daným jevům v krajině přiřaďte související pojmy:

Avulkanická činnost 1bludné balvany
Bledovcová činnost 2příkopové propadliny, příkrovy
Cpůsobení zemské přitažlivosti 3sesuvy půdy
Dvrásnění 4čediče
Eeolická činnost 5duny, váté písky

Otázka 12/25

Vytvořte dvojice:

ANorsko 1fjordy
BNizozemí 2nížiny
CŠpanělsko 3náhorní plošina
DDánsko 4proláklina

Otázka 13/25

Přiřaďte k sobě odpovídající pojmy:

Ahorní tok řeky 1vznik vodopádů
Bstřední tok řeky 2vznik meandrů
Cdolní tok řeky 3usazování hrubších hornin

Otázka 14/25

Přiřaďte k sobě odpovídající pojmy:

Ahorní tok řeky 1vymílání koryta
Bstřední tok řeky 2přemísťování kusů hornin
Cdolní tok řeky 3usazování naplavenin

Otázka 15/25

Které geologické děje modelující ráz krajiny patří mezi vnější a které mezi vnitřní?

Avnitřní geologické děje 1sopečná činnost
Bvnější geologické děje 2činnost řek
Cvnější geologické děje 3činnost moře
Dvnější geologické děje 4činnost ledovců

Otázka 16/25

Které geologické děje modelující ráz krajiny patří mezi vnější a které mezi vnitřní?

Avnitřní geologické děje 1zemětřesení
Bvnější geologické děje 2zemská gravitace
Cvnější geologické děje 3činnost větru
Dvnější geologické děje 4činnost tekoucích vod

Otázka 17/25

Které organizmy patří mezi producenty, konzumenty a rozkladače?

Aproducent 1kapr
Bkonzument 2leknín
Crozkladač 3řasy
Dproducent 4bakterie

Otázka 18/25

Zařaďte správně do skupin tyto rostliny:

Adivizna velkokvětá 1léčivá rostlina
Bkonvalinka vonná 2jedovatá rostlina
Crmen rolní 3plevelná rostlina

Otázka 19/25

Jaký je výkon u jednotlivých typů elektráren v ČR?

Atepelné 112 %
Bjaderné 222 %
Cvodní 366 %

Otázka 20/25

Správně přiřaďte:

ARamapithecus 1člověk vzpřímený, který zhruba před 500 tisíci lety objevil sílu ohně
BHomo habilis 2člověk zručný, který žil v Africe před asi 2 - 1,6 miliony lety
CHomo erectus 3první předchůdce člověka z období před 14 - 13 miliony lety
nahoru  

Otázka 21/25

Správně přiřaďte charakteristiku vztahů mezi organismy k daným pojmům:

Akonkurence 1oboustranně výhodné soužití
Bkořistnictví 2znamená typ vztahu, kdy dva nebo více druhů mezi sebou „bojují“ o stanovištní podmínky, úkryt nebo potravu atd.
Cparazitismus 3v tomto vztahu vystupuje predátor a kořist; jako vítěz vyjde z tohoto vztahu predátor, který kořist napadá a zabíjí
Dsymbióza 4je vztah dvou organismů, z něhož jeden organismus (parazit čili cizopasník) má zisk a druhý na něj doplácí (hostitel)

Otázka 22/25

Odhadněte počet druhů živočichů v České republice:

Asavci 159 druhů
Bptáci 281 druhů
Cplazi 311 druhů
Dobojživelníci 421 druhů
Eryby 5199 druhů

Otázka 23/25

Zařaďte uvedené abiotické faktory do odpovídajících skupin:

Aklimatické faktory 1srážky, světlo, teplo
Bedafické faktory 2obsah živin v půdě, pH půdy
Ctopografické faktory 3orientace svahu, reliéf

Otázka 24/25

Zařaďte uvedené zdroje do příslušné kategorie:

Aobnovitelné zdoje 1rudy, diamanty
Bobnovitelné zdroje 2vítr, voda
Cneobnovitelné zdroje 3sluneční energie, dřevní hmota, ovzduší
Dneobnovitelné zdroje 4fosilní paliva

Otázka 25/25

Správně pospojujte:

Aprvohory dělíme na 1trias, juru, křídu
Bdruhohory dělíme na 2pleistocén, holocén
Ctřetihory dělíme na 3kambrium, ordovik, silur, devon, karbon, perm
Dčtvrtohory dělíme na 4paleogén, neogén
nahoru

Patička: