Navigace:

Test

Otázka 1/25

Přiřaďte k jednotlivým geologickým obdobím významné procesy, které v nich na území Evropy probíhaly:

Aprvohory 1vznik Alpské soustavy
Bdruhohory 2vrásnění Hercynské a Kaledonské
Ctřetihory 3střídaní dob ledových a meziledových
Dčtvrtohory 4eroze a denudace

Otázka 2/25

Přiřaďte k následujícím potravním vztahům správné příklady:

Aparazitismus 1lev a zebra
Bpredace 2blecha a pes
Csymbiosa 3houba a řasa v rámci lišejníku
Dkonkurence 4vlk a rys

Otázka 3/25

V atmosféře se plyny vyskytují v různém množství. Spojte plyn s jeho skutečným množstvím v atmosféře:

Akyslík 178 %
Bdusík 20,03 %
Coxid uhličitý 321 %

Otázka 4/25

Přiřaďte příklady ke konkrétním částem potravních řetězců:

Aproducenti 1masožravci
Bkonzumenti I. řádu 2rostliny
Ckonzumenti II. řádu 3plísně, bakterie
Drozkladači 4býložravci

Otázka 5/25

Přiřaďte následující biomy k zemím, ve kterých převládají:

Aprales 1Omán
Blistnatý les 2Nikaragua
Csavana 3Jižní Korea
Dpouště a polopouště 4Čad

Otázka 6/25

Co spolu souvisí?

Avysoký obsah dusíku a fosforu 1eutrofizace vod
Bšpatně utěsněný septik 2vysoký obsah dusičnanů ve vodě
Csplach dešťové vody z polí 3bakteriální znečištění vod

Otázka 7/25

Správně přiřaďte:

Aurbanizovaná krajina 1nezadrží skoro žádnou dešťovou vodu
Bsmrčiny 2zadrží velmi málo dešťové vody
Csmíšený les 3zadrží mnoho dešťové vody

Otázka 8/25

Správně přiřaďte:

Asaprofyté 1využívají hostitele jen částečně, neberou mu živiny, ale jen některé látky
Bendoparazité 2jsou organizmy žijící na tělech svých hostitelů
Cektoparazité 3jsou organizmy živící se rozkladem zbytků těl jiných organizmů
Dhemiparazité 4jsou organizmy žijící uvnitř svého hostitele

Otázka 9/25

Dané živočichy přiřaďte do správné oblasti:

Apakůň žíhaný 1Amazonský prales
Bvaran obrovský 2savana Afriky
Cplejtvák obrovský 3buš Austrálie
Dlenochod tříprstý 4Antarktida

Otázka 10/25

K daným jevům v krajině přiřaďte související pojmy:

Avulkanická činnost 1magma
Bledovcová činnost 2příkopové propadliny
Cpůsobení zemské přitažlivosti 3morény
Dvrásnění 4barchany, duny
Eeolická činnost 5kamenná moře
nahoru  

Otázka 11/25

K daným jevům v krajině přiřaďte související pojmy:

Avulkanická činnost 1duny, váté písky
Bledovcová činnost 2bludné balvany
Cpůsobení zemské přitažlivosti 3čediče
Dvrásnění 4příkopové propadliny, příkrovy
Eeolická činnost 5sesuvy půdy

Otázka 12/25

Vytvořte dvojice:

ANorsko 1fjordy
BNizozemí 2náhorní plošina
CŠpanělsko 3nížiny
DDánsko 4proláklina

Otázka 13/25

Přiřaďte k sobě odpovídající pojmy:

Ahorní tok řeky 1usazování hrubších hornin
Bstřední tok řeky 2vznik meandrů
Cdolní tok řeky 3vznik vodopádů

Otázka 14/25

Přiřaďte k sobě odpovídající pojmy:

Ahorní tok řeky 1přemísťování kusů hornin
Bstřední tok řeky 2vymílání koryta
Cdolní tok řeky 3usazování naplavenin

Otázka 15/25

Které geologické děje modelující ráz krajiny patří mezi vnější a které mezi vnitřní?

Avnitřní geologické děje 1činnost ledovců
Bvnější geologické děje 2činnost moře
Cvnější geologické děje 3činnost řek
Dvnější geologické děje 4sopečná činnost

Otázka 16/25

Které geologické děje modelující ráz krajiny patří mezi vnější a které mezi vnitřní?

Avnitřní geologické děje 1činnost větru
Bvnější geologické děje 2zemětřesení
Cvnější geologické děje 3činnost tekoucích vod
Dvnější geologické děje 4zemská gravitace

Otázka 17/25

Které organizmy patří mezi producenty, konzumenty a rozkladače?

Aproducent 1kapr
Bkonzument 2bakterie
Crozkladač 3řasy
Dproducent 4leknín

Otázka 18/25

Zařaďte správně do skupin tyto rostliny:

Adivizna velkokvětá 1plevelná rostlina
Bkonvalinka vonná 2jedovatá rostlina
Crmen rolní 3léčivá rostlina

Otázka 19/25

Jaký je výkon u jednotlivých typů elektráren v ČR?

Atepelné 112 %
Bjaderné 266 %
Cvodní 322 %

Otázka 20/25

Správně přiřaďte:

ARamapithecus 1člověk vzpřímený, který zhruba před 500 tisíci lety objevil sílu ohně
BHomo habilis 2člověk zručný, který žil v Africe před asi 2 - 1,6 miliony lety
CHomo erectus 3první předchůdce člověka z období před 14 - 13 miliony lety
nahoru  

Otázka 21/25

Správně přiřaďte charakteristiku vztahů mezi organismy k daným pojmům:

Akonkurence 1znamená typ vztahu, kdy dva nebo více druhů mezi sebou „bojují“ o stanovištní podmínky, úkryt nebo potravu atd.
Bkořistnictví 2v tomto vztahu vystupuje predátor a kořist; jako vítěz vyjde z tohoto vztahu predátor, který kořist napadá a zabíjí
Cparazitismus 3oboustranně výhodné soužití
Dsymbióza 4je vztah dvou organismů, z něhož jeden organismus (parazit čili cizopasník) má zisk a druhý na něj doplácí (hostitel)

Otázka 22/25

Odhadněte počet druhů živočichů v České republice:

Asavci 159 druhů
Bptáci 221 druhů
Cplazi 381 druhů
Dobojživelníci 411 druhů
Eryby 5199 druhů

Otázka 23/25

Zařaďte uvedené abiotické faktory do odpovídajících skupin:

Aklimatické faktory 1srážky, světlo, teplo
Bedafické faktory 2obsah živin v půdě, pH půdy
Ctopografické faktory 3orientace svahu, reliéf

Otázka 24/25

Zařaďte uvedené zdroje do příslušné kategorie:

Aobnovitelné zdoje 1vítr, voda
Bobnovitelné zdroje 2rudy, diamanty
Cneobnovitelné zdroje 3fosilní paliva
Dneobnovitelné zdroje 4sluneční energie, dřevní hmota, ovzduší

Otázka 25/25

Správně pospojujte:

Aprvohory dělíme na 1trias, juru, křídu
Bdruhohory dělíme na 2pleistocén, holocén
Ctřetihory dělíme na 3kambrium, ordovik, silur, devon, karbon, perm
Dčtvrtohory dělíme na 4paleogén, neogén
nahoru

Patička: