Navigace:

Test

Otázka 1/25

Přiřaďte k jednotlivým geologickým obdobím významné procesy, které v nich na území Evropy probíhaly:

Aprvohory 1střídaní dob ledových a meziledových
Bdruhohory 2eroze a denudace
Ctřetihory 3vrásnění Hercynské a Kaledonské
Dčtvrtohory 4vznik Alpské soustavy

Otázka 2/25

Přiřaďte k následujícím potravním vztahům správné příklady:

Aparazitismus 1lev a zebra
Bpredace 2blecha a pes
Csymbiosa 3houba a řasa v rámci lišejníku
Dkonkurence 4vlk a rys

Otázka 3/25

V atmosféře se plyny vyskytují v různém množství. Spojte plyn s jeho skutečným množstvím v atmosféře:

Akyslík 178 %
Bdusík 20,03 %
Coxid uhličitý 321 %

Otázka 4/25

Přiřaďte příklady ke konkrétním částem potravních řetězců:

Aproducenti 1masožravci
Bkonzumenti I. řádu 2býložravci
Ckonzumenti II. řádu 3plísně, bakterie
Drozkladači 4rostliny

Otázka 5/25

Přiřaďte následující biomy k zemím, ve kterých převládají:

Aprales 1Omán
Blistnatý les 2Čad
Csavana 3Nikaragua
Dpouště a polopouště 4Jižní Korea

Otázka 6/25

Co spolu souvisí?

Avysoký obsah dusíku a fosforu 1bakteriální znečištění vod
Bšpatně utěsněný septik 2eutrofizace vod
Csplach dešťové vody z polí 3vysoký obsah dusičnanů ve vodě

Otázka 7/25

Správně přiřaďte:

Aurbanizovaná krajina 1nezadrží skoro žádnou dešťovou vodu
Bsmrčiny 2zadrží velmi málo dešťové vody
Csmíšený les 3zadrží mnoho dešťové vody

Otázka 8/25

Správně přiřaďte:

Asaprofyté 1jsou organizmy žijící uvnitř svého hostitele
Bendoparazité 2jsou organizmy živící se rozkladem zbytků těl jiných organizmů
Cektoparazité 3jsou organizmy žijící na tělech svých hostitelů
Dhemiparazité 4využívají hostitele jen částečně, neberou mu živiny, ale jen některé látky

Otázka 9/25

Dané živočichy přiřaďte do správné oblasti:

Apakůň žíhaný 1buš Austrálie
Bvaran obrovský 2savana Afriky
Cplejtvák obrovský 3Amazonský prales
Dlenochod tříprstý 4Antarktida

Otázka 10/25

K daným jevům v krajině přiřaďte související pojmy:

Avulkanická činnost 1magma
Bledovcová činnost 2barchany, duny
Cpůsobení zemské přitažlivosti 3kamenná moře
Dvrásnění 4příkopové propadliny
Eeolická činnost 5morény
nahoru  

Otázka 11/25

K daným jevům v krajině přiřaďte související pojmy:

Avulkanická činnost 1bludné balvany
Bledovcová činnost 2čediče
Cpůsobení zemské přitažlivosti 3příkopové propadliny, příkrovy
Dvrásnění 4duny, váté písky
Eeolická činnost 5sesuvy půdy

Otázka 12/25

Vytvořte dvojice:

ANorsko 1fjordy
BNizozemí 2proláklina
CŠpanělsko 3náhorní plošina
DDánsko 4nížiny

Otázka 13/25

Přiřaďte k sobě odpovídající pojmy:

Ahorní tok řeky 1vznik vodopádů
Bstřední tok řeky 2usazování hrubších hornin
Cdolní tok řeky 3vznik meandrů

Otázka 14/25

Přiřaďte k sobě odpovídající pojmy:

Ahorní tok řeky 1usazování naplavenin
Bstřední tok řeky 2vymílání koryta
Cdolní tok řeky 3přemísťování kusů hornin

Otázka 15/25

Které geologické děje modelující ráz krajiny patří mezi vnější a které mezi vnitřní?

Avnitřní geologické děje 1činnost moře
Bvnější geologické děje 2činnost ledovců
Cvnější geologické děje 3činnost řek
Dvnější geologické děje 4sopečná činnost

Otázka 16/25

Které geologické děje modelující ráz krajiny patří mezi vnější a které mezi vnitřní?

Avnitřní geologické děje 1činnost větru
Bvnější geologické děje 2zemská gravitace
Cvnější geologické děje 3zemětřesení
Dvnější geologické děje 4činnost tekoucích vod

Otázka 17/25

Které organizmy patří mezi producenty, konzumenty a rozkladače?

Aproducent 1leknín
Bkonzument 2bakterie
Crozkladač 3řasy
Dproducent 4kapr

Otázka 18/25

Zařaďte správně do skupin tyto rostliny:

Adivizna velkokvětá 1jedovatá rostlina
Bkonvalinka vonná 2plevelná rostlina
Crmen rolní 3léčivá rostlina

Otázka 19/25

Jaký je výkon u jednotlivých typů elektráren v ČR?

Atepelné 166 %
Bjaderné 212 %
Cvodní 322 %

Otázka 20/25

Správně přiřaďte:

ARamapithecus 1člověk zručný, který žil v Africe před asi 2 - 1,6 miliony lety
BHomo habilis 2první předchůdce člověka z období před 14 - 13 miliony lety
CHomo erectus 3člověk vzpřímený, který zhruba před 500 tisíci lety objevil sílu ohně
nahoru  

Otázka 21/25

Správně přiřaďte charakteristiku vztahů mezi organismy k daným pojmům:

Akonkurence 1v tomto vztahu vystupuje predátor a kořist; jako vítěz vyjde z tohoto vztahu predátor, který kořist napadá a zabíjí
Bkořistnictví 2oboustranně výhodné soužití
Cparazitismus 3znamená typ vztahu, kdy dva nebo více druhů mezi sebou „bojují“ o stanovištní podmínky, úkryt nebo potravu atd.
Dsymbióza 4je vztah dvou organismů, z něhož jeden organismus (parazit čili cizopasník) má zisk a druhý na něj doplácí (hostitel)

Otázka 22/25

Odhadněte počet druhů živočichů v České republice:

Asavci 181 druhů
Bptáci 211 druhů
Cplazi 359 druhů
Dobojživelníci 421 druhů
Eryby 5199 druhů

Otázka 23/25

Zařaďte uvedené abiotické faktory do odpovídajících skupin:

Aklimatické faktory 1srážky, světlo, teplo
Bedafické faktory 2obsah živin v půdě, pH půdy
Ctopografické faktory 3orientace svahu, reliéf

Otázka 24/25

Zařaďte uvedené zdroje do příslušné kategorie:

Aobnovitelné zdoje 1rudy, diamanty
Bobnovitelné zdroje 2vítr, voda
Cneobnovitelné zdroje 3sluneční energie, dřevní hmota, ovzduší
Dneobnovitelné zdroje 4fosilní paliva

Otázka 25/25

Správně pospojujte:

Aprvohory dělíme na 1kambrium, ordovik, silur, devon, karbon, perm
Bdruhohory dělíme na 2paleogén, neogén
Ctřetihory dělíme na 3pleistocén, holocén
Dčtvrtohory dělíme na 4trias, juru, křídu
nahoru

Patička: