Navigace:

Test

Otázka 1/25

Přiřaďte k jednotlivým geologickým obdobím významné procesy, které v nich na území Evropy probíhaly:

Aprvohory 1vrásnění Hercynské a Kaledonské
Bdruhohory 2střídaní dob ledových a meziledových
Ctřetihory 3vznik Alpské soustavy
Dčtvrtohory 4eroze a denudace

Otázka 2/25

Přiřaďte k následujícím potravním vztahům správné příklady:

Aparazitismus 1houba a řasa v rámci lišejníku
Bpredace 2blecha a pes
Csymbiosa 3vlk a rys
Dkonkurence 4lev a zebra

Otázka 3/25

V atmosféře se plyny vyskytují v různém množství. Spojte plyn s jeho skutečným množstvím v atmosféře:

Akyslík 178 %
Bdusík 20,03 %
Coxid uhličitý 321 %

Otázka 4/25

Přiřaďte příklady ke konkrétním částem potravních řetězců:

Aproducenti 1plísně, bakterie
Bkonzumenti I. řádu 2býložravci
Ckonzumenti II. řádu 3masožravci
Drozkladači 4rostliny

Otázka 5/25

Přiřaďte následující biomy k zemím, ve kterých převládají:

Aprales 1Jižní Korea
Blistnatý les 2Nikaragua
Csavana 3Čad
Dpouště a polopouště 4Omán

Otázka 6/25

Co spolu souvisí?

Avysoký obsah dusíku a fosforu 1bakteriální znečištění vod
Bšpatně utěsněný septik 2eutrofizace vod
Csplach dešťové vody z polí 3vysoký obsah dusičnanů ve vodě

Otázka 7/25

Správně přiřaďte:

Aurbanizovaná krajina 1nezadrží skoro žádnou dešťovou vodu
Bsmrčiny 2zadrží velmi málo dešťové vody
Csmíšený les 3zadrží mnoho dešťové vody

Otázka 8/25

Správně přiřaďte:

Asaprofyté 1jsou organizmy žijící uvnitř svého hostitele
Bendoparazité 2jsou organizmy žijící na tělech svých hostitelů
Cektoparazité 3využívají hostitele jen částečně, neberou mu živiny, ale jen některé látky
Dhemiparazité 4jsou organizmy živící se rozkladem zbytků těl jiných organizmů

Otázka 9/25

Dané živočichy přiřaďte do správné oblasti:

Apakůň žíhaný 1Antarktida
Bvaran obrovský 2Amazonský prales
Cplejtvák obrovský 3buš Austrálie
Dlenochod tříprstý 4savana Afriky

Otázka 10/25

K daným jevům v krajině přiřaďte související pojmy:

Avulkanická činnost 1příkopové propadliny
Bledovcová činnost 2magma
Cpůsobení zemské přitažlivosti 3barchany, duny
Dvrásnění 4kamenná moře
Eeolická činnost 5morény
nahoru  

Otázka 11/25

K daným jevům v krajině přiřaďte související pojmy:

Avulkanická činnost 1duny, váté písky
Bledovcová činnost 2sesuvy půdy
Cpůsobení zemské přitažlivosti 3čediče
Dvrásnění 4bludné balvany
Eeolická činnost 5příkopové propadliny, příkrovy

Otázka 12/25

Vytvořte dvojice:

ANorsko 1proláklina
BNizozemí 2náhorní plošina
CŠpanělsko 3fjordy
DDánsko 4nížiny

Otázka 13/25

Přiřaďte k sobě odpovídající pojmy:

Ahorní tok řeky 1usazování hrubších hornin
Bstřední tok řeky 2vznik vodopádů
Cdolní tok řeky 3vznik meandrů

Otázka 14/25

Přiřaďte k sobě odpovídající pojmy:

Ahorní tok řeky 1přemísťování kusů hornin
Bstřední tok řeky 2vymílání koryta
Cdolní tok řeky 3usazování naplavenin

Otázka 15/25

Které geologické děje modelující ráz krajiny patří mezi vnější a které mezi vnitřní?

Avnitřní geologické děje 1činnost moře
Bvnější geologické děje 2sopečná činnost
Cvnější geologické děje 3činnost řek
Dvnější geologické děje 4činnost ledovců

Otázka 16/25

Které geologické děje modelující ráz krajiny patří mezi vnější a které mezi vnitřní?

Avnitřní geologické děje 1zemská gravitace
Bvnější geologické děje 2činnost větru
Cvnější geologické děje 3činnost tekoucích vod
Dvnější geologické děje 4zemětřesení

Otázka 17/25

Které organizmy patří mezi producenty, konzumenty a rozkladače?

Aproducent 1leknín
Bkonzument 2kapr
Crozkladač 3bakterie
Dproducent 4řasy

Otázka 18/25

Zařaďte správně do skupin tyto rostliny:

Adivizna velkokvětá 1plevelná rostlina
Bkonvalinka vonná 2léčivá rostlina
Crmen rolní 3jedovatá rostlina

Otázka 19/25

Jaký je výkon u jednotlivých typů elektráren v ČR?

Atepelné 122 %
Bjaderné 266 %
Cvodní 312 %

Otázka 20/25

Správně přiřaďte:

ARamapithecus 1člověk zručný, který žil v Africe před asi 2 - 1,6 miliony lety
BHomo habilis 2člověk vzpřímený, který zhruba před 500 tisíci lety objevil sílu ohně
CHomo erectus 3první předchůdce člověka z období před 14 - 13 miliony lety
nahoru  

Otázka 21/25

Správně přiřaďte charakteristiku vztahů mezi organismy k daným pojmům:

Akonkurence 1je vztah dvou organismů, z něhož jeden organismus (parazit čili cizopasník) má zisk a druhý na něj doplácí (hostitel)
Bkořistnictví 2znamená typ vztahu, kdy dva nebo více druhů mezi sebou „bojují“ o stanovištní podmínky, úkryt nebo potravu atd.
Cparazitismus 3oboustranně výhodné soužití
Dsymbióza 4v tomto vztahu vystupuje predátor a kořist; jako vítěz vyjde z tohoto vztahu predátor, který kořist napadá a zabíjí

Otázka 22/25

Odhadněte počet druhů živočichů v České republice:

Asavci 159 druhů
Bptáci 281 druhů
Cplazi 3199 druhů
Dobojživelníci 411 druhů
Eryby 521 druhů

Otázka 23/25

Zařaďte uvedené abiotické faktory do odpovídajících skupin:

Aklimatické faktory 1srážky, světlo, teplo
Bedafické faktory 2obsah živin v půdě, pH půdy
Ctopografické faktory 3orientace svahu, reliéf

Otázka 24/25

Zařaďte uvedené zdroje do příslušné kategorie:

Aobnovitelné zdoje 1sluneční energie, dřevní hmota, ovzduší
Bobnovitelné zdroje 2vítr, voda
Cneobnovitelné zdroje 3rudy, diamanty
Dneobnovitelné zdroje 4fosilní paliva

Otázka 25/25

Správně pospojujte:

Aprvohory dělíme na 1paleogén, neogén
Bdruhohory dělíme na 2pleistocén, holocén
Ctřetihory dělíme na 3kambrium, ordovik, silur, devon, karbon, perm
Dčtvrtohory dělíme na 4trias, juru, křídu
nahoru

Patička: