Navigace:

Test

Otázka 1/10

Přiřaďte k jednotlivým geologickým obdobím významné procesy, které v nich na území Evropy probíhaly:

Aprvohory 1střídaní dob ledových a meziledových
Bdruhohory 2vrásnění Hercynské a Kaledonské
Ctřetihory 3vznik Alpské soustavy
Dčtvrtohory 4eroze a denudace

Otázka 2/10

Co spolu souvisí?

Avysoký obsah dusíku a fosforu 1vysoký obsah dusičnanů ve vodě
Bšpatně utěsněný septik 2bakteriální znečištění vod
Csplach dešťové vody z polí 3eutrofizace vod

Otázka 3/10

K daným jevům v krajině přiřaďte související pojmy:

Avulkanická činnost 1bludné balvany
Bledovcová činnost 2sesuvy půdy
Cpůsobení zemské přitažlivosti 3duny, váté písky
Dvrásnění 4příkopové propadliny, příkrovy
Eeolická činnost 5čediče

Otázka 4/10

Vytvořte dvojice:

ANorsko 1náhorní plošina
BNizozemí 2fjordy
CŠpanělsko 3proláklina
DDánsko 4nížiny

Otázka 5/10

Přiřaďte k sobě odpovídající pojmy:

Ahorní tok řeky 1vznik vodopádů
Bstřední tok řeky 2vznik meandrů
Cdolní tok řeky 3usazování hrubších hornin

Otázka 6/10

Přiřaďte k sobě odpovídající pojmy:

Ahorní tok řeky 1usazování naplavenin
Bstřední tok řeky 2vymílání koryta
Cdolní tok řeky 3přemísťování kusů hornin

Otázka 7/10

Které geologické děje modelující ráz krajiny patří mezi vnější a které mezi vnitřní?

Avnitřní geologické děje 1činnost řek
Bvnější geologické děje 2činnost ledovců
Cvnější geologické děje 3činnost moře
Dvnější geologické děje 4sopečná činnost

Otázka 8/10

Jaký je výkon u jednotlivých typů elektráren v ČR?

Atepelné 166 %
Bjaderné 212 %
Cvodní 322 %

Otázka 9/10

Zařaďte uvedené zdroje do příslušné kategorie:

Aobnovitelné zdoje 1vítr, voda
Bobnovitelné zdroje 2rudy, diamanty
Cneobnovitelné zdroje 3sluneční energie, dřevní hmota, ovzduší
Dneobnovitelné zdroje 4fosilní paliva

Otázka 10/10

Správně pospojujte:

Aprvohory dělíme na 1kambrium, ordovik, silur, devon, karbon, perm
Bdruhohory dělíme na 2trias, juru, křídu
Ctřetihory dělíme na 3pleistocén, holocén
Dčtvrtohory dělíme na 4paleogén, neogén
nahoru

Patička: