Navigace:

Jak získáváme informace o znečištění ovzduší?

Státní imisní síť je základem pro hodnocení kvality ovzduší v České republice. Je tvořena automatizovanými měřicími stanicemi, které provozuje ČHMÚ. Automatizovaný imisní monitoring (AIM) je doplněn sítí manuálních stanic, na kterých probíhá odběr vzorků zejména pro zjištění množství látek v ovzduší, které se váží na prašné částice – benzo(a)pyren a těžké kovy. Počty monitorovacích stanic v jednotlivých zónách a aglomeracích splňují požadavky legislativy na minimální počty. Státní imisní síť je doplněna monitoringem dalších organizací, např. zdravotních ústavů, Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, ČEZ atd. Legislativa stanovuje imisní limity pro ochranu lidského zdraví pro oxid siřičitý, oxid uhelnatý, suspendované částice PM10, olovo, oxid dusičitý a benzen. Cílové imisní limity jsou stanoveny pro arsen, kadmium, nikl, benzo(a)pyren a dále pro ozon. Pro ozon je navíc stanoven i dlouhodobý imisní cíl.

Externí odkazy kapitoly 'Jak získáváme informace o znečištění ovzduší?':

Státní imisní monitorovací síť ČHMÚ - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ Kde a co měříme.
Imisní limity - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ Imisní limity a cílové imisní limity pro látky znečišťující venkovní ovzduší platné v ČR od r. 2002.
Kde a jaké škodliviny se měří v Praze - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Premis - MHMP Pražský ekologický monitorovací a informační systém.
Staniční síť sledování kvality ovzduší v Praze - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: MHMP Ročenka Praha životní prostředí 2006 - Přehled monitorovacích stanic na území hl. m. Prahy.
Aktuální údaje o kvalitě ovzduší v Praze - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ENVIS - MHMP
Platná legislativa v oblasti ochrany ovzduší - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: MŽP
Právní předpisy v oblasti ochrany ovzduší - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: MHMP
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: VÚLHM
Elektrárny a životní prostředí - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČEZ, a.s.
Zpravodajství – ovzduší - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Ekolist On-line zpravodajství Ekolist.cz.

Patička: